Markanvisningstävling på det gamla busstorget i Älvängen. Förslaget omfattar cirka 60 nya lägenheter med profilen seniorboende, och handelsytor i gatuplan.  Förslaget präglas av en högrest och vinklad byggnadskropp som genom sin höjd och karaktär markerar starten för det av Ale kommun definierade utvecklingsområde för handel. Övriga delar av kvarteret ansluter till befintligt skala och rymmer handelsytor mot gatan.
© Studio Thurfjell